t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji 

 

Terminy

 

Osoby odpowiedzialne

Zapoznanie uczniów klas I z regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz działalnością SU

IX 2023

 

Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego:
- opracowanie planu pracy na rok 2023/2024
- zapoznanie z Regulaminem Konkursu „Klasa gospodarzem szkoły” (każda klasa pełni dyżur w danym miesiącu i podejmuje co najmniej 3 działania z następujących: organizowanie imprez okolicznościowych, happeningów, audycji, konkursów szkolnych, pomocy koleżeńskiej itp.)
- zaopiniowanie przez SU dni wolnych w bieżącym roku szkolnym

IX.2023

Opiekunowie SU samorządy klasowe

Stałe informowanie społeczności szkolnej o akcjach Samorządu Uczniowskiego:
- prowadzenie tablicy informacyjnej
- umieszczanie na stronie internetowej zdjęć z przeprowadzonych akcji

- prowadzenie Kroniki Szkolnej

Cały rok

Opiekunowie SU,

Samorząd Uczniowski,

 

Szkolny kiermasz używanych podręczników

IX.2023

Samorząd Szkolny,
biblioteka

Plebiscyt na najlepszego nauczyciela w kategoriach: najbardziej lubiany, najbardziej wymagający, najwięcej uśmiechnięty,

X.2023

Rada SU

Rozwijanie samorządności-  wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

X.2023

Samorząd Szkolny

Rozwijanie samorządności w ramach działań społeczności szkolnej takich jak- apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz  apeli porządkowych i okolicznościowych, m.in.:
- Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Patrona Szkoły, Ślubowanie klas pierwszych,
- Jasełka Bożonarodzeniowe
- Akademia z okazji 11 Listopada, 3 Maja

Cały rok

Klasy pełniące dyżur, Rada SU

Udział w miejskich obchodach rocznicowych (m.in. Rocznica wybuchu II wojny światowej, Marsz żywej Pamięci Polskiego Sybiru, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi)

Na bieżąco

Poczet Sztandarowy
Przedstawiciele klas

Udział w akcjach zgodnie z napływającymi ofertami:
-  „Sprzątanie świata”
- „Ratujmy kasztany”
- „Góra Grosza”
- zbiórka baterii i inne

 

IX.2023
X-XI 2023
XI/XII.2023
cały rok

Zainteresowani nauczyciele i klasy pełniące dyżur w ramach konkursu „Klasa gospodarzem szkoły”

Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi w organizowaniu imprez i konkursów przez klasy w ramach konkursu: ,, Klasa gospodarzem miesiąca” (np. Otrzęsiny, Dzień Wiosny, Dzień Sportu, Jasełka Bożonarodzeniowe itp.)


X 2023 –

V 2024

Rada SU

Opiekunowie SU

Klasy pełniące dyżur i  ich wychowawcy

Udział w realizacji działań ujętych w programie wychowawczym i profilaktycznym – współpraca z pedagogiem/psychologiem szkolnym:
- Konkursu na najlepszą frekwencję w szkole i monitorowanie jego przebiegu

- „Bilet 100% frekwencji”
- akcja „Dzień bez papierosa” (happening, przygotowanie plakatów i audycji, lizaki zamiast papierosa)

-„Uzależnieniom nie” – konkurs na hasła, wiersze i scenki antynikotynowe

- pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu „Dnia sportu”

Cały rok

 

 

 

XI 2023

V 2024

 

VI 2024

 

Opiekunowie SU,
Samorząd Uczniowski
wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Zorganizowanie konkursów i pomoc przy realizacji programu
- „Piękno zaczyna się od środka” i "Bez ocen"

 -„Mam talent”- w różnych kategoriach

- Dzień Wiosny” – karaoke

- Dzień kobiet i mężczyzn – przeprowadzenie turniejów szkolnych w piłce nożnej i siatkowej

rok szkolny 2023/24

 

Opiekunowie SU,
Samorząd Uczniowski

Pomoc w przeprowadzeniu konkursów: budowlanego, fryzjerskiego i Nasz Czysty Białystok

IV, V, VI 2024

Opiekunowie SU,
Samorząd Uczniowski

Zorganizowanie pokazów:

- z I pomocy

- grup paramilitarnych

Wiosna 2024

Samorząd Uczniowski

Pełnienie dyżurów:

- przed spotkaniami z rodzicami
- w czasie Dni Otwartych szkoły
- na Forum Szkół Zawodowych

Cały rok

Samorząd Uczniowski

Zebranie Rady SU:
- podsumowanie pracy
- wnioski na przyszłość 

VI 2024

Opiekunowie SU
Przewodniczący SU; samorządy klasowe

 

„Klasa bez wagarów”

 

REGULAMIN:

 

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5

2. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki (do 10 dnia następnego miesiąca) do części dziesiętnych zgodnie z regułą matematyczną. 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja złożona z opiekunów SU ( D.Sawicka, Świrydowicz ) i przedstawiciela SU (Przewodniczący SU).     
 1. Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy. W przypadku niedopełnienia obowiązku podliczenia frekwencji przez wychowawcę, klasa nie bierze udziału w konkursie. Wychowawcy klas przekazują wyniki frekwencji Opiekunowi SU. 
 1. Zestawienie wyników konkursu prowadzi samorząd szkolny.
  Dane prezentowane są na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Nagrody klasowe:

 

 1. Nagrodami klasowymi są:
 • możliwość przełożenia jednego zapowiedzianego sprawdzianu z dowolnego przedmiotu
 • zwolnienie klasy z odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek w dowolnie wybranym dniu
 • wyjście klasy do kina (teatru, muzeum itp.) w ciągu zajęć lekcyjnych (UWAGA: należy wybierać taki dzień, w którym nie ma zapowiedzianych sprawdzianów) 
 1. Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję w granicach 91 – 95 % może skorzystać z trzech wyżej wymienionych nagród. 
 2. Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję w granicach 88 - 90 % może skorzystać z dwóch wybranych nagród.
 3. Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję w granicach 82 - 87 % może skorzystać z jednej wybranej nagrody. 
 1. Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję poniżej 82 % nie zostanie nagrodzona.

 

 

UWAGA!

 

 1. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2023 i potrwa do 31 maja 2024.

 2. Nagrody trzeba wykorzystać w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników (czyli od 10 dnia każdego miesiąca). Wychowawca ustala z klasą, jaką nagrodę wybierają.
   
 1. Niewykorzystane nagrody nie przechodzą na kolejny miesiąc. 
 1. W tym konkursie każda klasa ma szansę wygrać, o ile jej frekwencja w danym miesiącu przekroczy 88 %.

 

„Klasa Gospodarzem Szkoły”

Organizator: Samorząd Uczniowski

Cel : włączenie w prace Samorządu Uczniowskiego jak największej liczby uczniów

Uczestnicy: wszystkie klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5

Czas trwania: X.2023 – V.2024.

ZASADY:

1) Dyżur klasy obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy.

2) Klasa w danym miesiącu   podejmuje 3 działania z następujących:

 • Zorganizowanie uroczystości wynikającej z Kalendarza Imprez Szkolnych (np. Apel z okazji Dnia Nauczyciela, Dzień Wiosny, Dzień Sportu itp.)
 • Udział w jednorazowych akcjach Samorządu Uczniowskiego (np. Sprzątanie Świata, Góra Grosza, itp.)
 • Akcje, imprezy z własnej inicjatywy (np. happening, audycja, dyskoteka szkolna, otrzęsiny itp.)
 • Zorganizowanie konkursu szkolnego
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
 • Wolontariat

3) Po zakończeniu dyżuru klasa umieszcza na stronie internetowej szkoły
(za pośrednictwem informatyka) krótką recenzję ze zrealizowanych działań, mile widziane zdjęcia.

4) Działania klasy nadzoruje wychowawca, zaś opiekunowie SU pomagają w ich organizacji.

5) Każde z wymienionych działań będzie punktowane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli SU, Pedagoga Szkolnego i nauczyciela niebędącego wychowawcą.

6) Kryteria oceniania: oryginalność pomysłów, estetyka przygotowania, zaangażowanie klasy, terminowość wykonania, dobra organizacja pracy – rozpowszechnienie informacji, nagłośnienie akcji, umiejętność współpracy pomiędzy klasami.

7) Klasa, która uzyska największą ilość punktów otrzyma nagrodę w postaci jednodniowej wycieczki, której koszt zostanie pokryty ze środków finansowych Rady Rodziców.

 

„Klasa Gospodarzem Szkoły”

Rok szkolny 2023/2024

Miesiąc

 

Klasa

Klasa

Październik 2023

 

III f

 

Listopad 2023

 

III w

I d/mis/bw

Grudzień 2023

 

IIImz

I a T

Styczeń 2024

 

I mz

II mis/mz

Luty 2024

 

I f

I

Marzec 2024

 

II w

 

Kwiecień 2024

 

I b/f/trw

I aw

Maj 2024

 

II a mz

II f