t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Zaczynamy rekrutację:


WYMAGANE DOKUMENTY:


WYPEŁNIONY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY - pobierz tutaj


ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,


ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY,


ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZAWIERAJĄCE ORZECZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU,

w przypadku klas wielozawodowych to nie szkoła kieruje na badania


2 PODPISANE ZDJĘCIA


w przypadku klas wielozawodowych - UMOWA Z PRACODAWCĄ - PODPISANA W CECHU RZEMIOSŁ oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty:
. wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
. samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu),
. niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny - rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności)PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023


TECHNIKUM NR 5Technik dekarstwa - NOWOŚĆ

BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
BUD.27 Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzania kosztorysów

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
  • wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych
  • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
  • wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnieni połaci dachowych
organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów
 • opracowania projektu konstrukcji i pokryć dachowych oraz dokumentacji wykonania pokryć dachowych
 • organizacji i kontroli robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich
 • organizowania robót związanych z utrzymaniem konstrukcji i pokryć dachowych
 • sporządzania kosztorysów robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich
 • organizacji i kontroli robót montażowych, urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik budownictwa – specjalność: budownictwo energooszczędne

Technik robót wykończeniowych w budownictwie – specjalność: aranżacja wnętrz

Technik usług fryzjerskich


 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 5

Naukę w Branżowej Szkole II Stopnia mogą podjąć absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia. Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika,które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do branżowej szkoły II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.
Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata.
Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Branżowej Szkole I stopnia i zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BS I, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia.
ZAWODY W Branżowej Szkole II Stopnia NR 5:

 • TECHNIK DEKARSTWA
 • TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • TECHNIK BUDOWNICTWA
 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym.
ZASADY REKRUTACJI:
Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
1posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia; (ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.
2posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
3posiadają zaświadczenie lekarskie

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5

Absolwenci Branżowej Szkoły I st. mogą kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać maturę.

Monter stolarki budowlanej (712906)

BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Monter stolarki budowlanej wykonuje zadania zawodowe związane z montowaniem i naprawą:

 •  okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
 •  okien dachowych
 •  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 •  bram
 •  systemów osłon okiennych i drzwiowych
 •  schodów modułowych

 

Monter stolarki budowlanej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie:
- odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Dekarz (712101)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

Fryzjer (514101)

Murarz-Tynkarz (711204)

Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618)

Klasy wielozawodwe


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
Technikum Nr 5
Ważne terminy : • składanie wniosków: od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00.
• dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00
• wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie: 16 maja 2022 r. do 13 lipca 2022r.
• ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21 lipca 2022r. godz. 10.00
• potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 21 do 29 lipca 2022r. do godz. 15.00
• ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 01 sierpnia 2022r. do godz. 10.00