t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

 

Rekrutacja 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy nabór do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 na kierunki:           

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

- murarz-tynkarz

- dekarz

 - monter sieci  i instalacji sanitarnych

 - fryzjer

 - klasa wielozawodowa

 

Zapraszamy  do zapoznania się z opisem poszczególnych zawodów

pobierz bezpłatnie ebook o kierunkach kształcenia!

 

Z ebooka:

  dowiesz się dlaczego warto  wybrać szkołę zawodową,

-  poznasz opis poszczególnych zawodów i przyszłych kwalifikacji,

- sprawdzisz bazę szkoły, nauczane przedmioty i sukcesy uczniów,

 - zdobędziesz informacje na temat przyszłej pracy lub możliwości  dalszego kształcenia,

- poznasz terminy i wymagane dokumenty w bieżącej rekrutacji.

Wszystkie informacje w jednym miejscu!

 

Ważne terminy :

 • składanie wniosków: od 13 maja do 18 czerwca 2024r. do godz. 15.00.
 • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 21 czerwca do 9 lipca 2024r. do godz. 15.00
 • wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie: 13 maja 2024 r. do 17 lipca 2024r.
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 16 lipca 2024r. godz. 10.00
 • potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: do 19 lipca 2024r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 22 lipca 2024r. o godz. 10.00

 

Wymagane dokumenty:

 • WYPEŁNIONY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY - do pobrania pdf
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
 • ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY,
 • 2 PODPISANE ZDJĘCIA
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH (nie dotyczy klas wielozawodowych)

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty: 

 • wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
 • samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu), 
 • niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności).

 

W przypadku klas wielozawodowych:

 • UMOWA Z PRACODAWCĄ - PODPISANA W CECHU RZEMIOSŁ

Nauka zawodu jako pracownik młodociany -  skierowanie na badania lekarskie wydaje pracodawca (nie szkoła) .

Nauka przedmiotów teoretycznych w szkole, zajęcia praktyczne u pracodawcy, z którym podpisana została umowa.

 

Lista pracodawców przyjmujących na praktyki w siedzibach cechów:

 • CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • WARSZAWSKA 6 tel. 85 743 64 28
 • PODLASKI CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • WARSZAWSKA 6A tel. 85 743 59 84