t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

 

Rekrutacja 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 prowadzimy nabór do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 na kierunki:           

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

             - murarz-tynkarz

             - dekarz

             - monter sieci  i instalacji sanitarnych

             - monter stolarki budowlanej

             - fryzjer

             - klasa wielozawodowa

 

 

Zapraszamy  do zapoznania się z opisem poszczególnych zawodów

- pobierz bezpłatnie ebook o kierunkach kształcenia!

 

Z ebooka:

-   dowiesz się dlaczego warto  wybrać szkołę zawodową,

-  poznasz opis poszczególnych zawodów i przyszłych kwalifikacji,

- sprawdzisz bazę szkoły, nauczane przedmioty i sukcesy uczniów,

 - zdobędziesz informacje na temat przyszłej pracy lub możliwości  dalszego kształcenia,

- poznasz terminy i wymagane dokumenty w bieżącej rekrutacji.

Wszystkie informacje w jednym miejscu!

Ważne terminy :

 • składanie wniosków: od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz. 15.00.
 • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 23 czerwca do 12 lipca 2023r.  do godz. 15.00
 • wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie: 15 maja 2023 r. do 19 lipca 2023r.
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 18 lipca 2023r. godz. 10.00
 • potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: do 21 lipca 2023r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 24 lipca 2023r. o godz. 10.00

Wymagane dokumenty:

 • WYPEŁNIONY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY - do pobrania pdf
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
 • ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY,
 • 2 PODPISANE ZDJĘCIA
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH (nie dotyczy klas wielozawodowych)

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty: 

 • wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
 • samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu), 
 • niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności).

 

W przypadku klas wielozawodowych:

 • UMOWA Z PRACODAWCĄ - PODPISANA W CECHU RZEMIOSŁ

Nauka zawodu jako pracownik młodociany -  skierowanie na badania lekarskie wydaje pracodawca (nie szkoła) .

Nauka przedmiotów teoretycznych w szkole, zajęcia praktyczne u pracodawcy, z którym podpisana została umowa.

Lista pracodawców przyjmujących na praktyki w siedzibach cechów:

 • CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • ul. WARSZAWSKA 6 tel. 85 743 64 28
 • PODLASKI CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • ul. WARSZAWSKA 6A tel. 85 743 59 84