t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 12.03.2022r.

Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu uczniowi.
Współpraca zespołu SCWEW z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku polega m.in. na:
• pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów,
• przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły,
• doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych,
• ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
• przygotowania zgodnej z potrzebami szkoły oferty obejmującej szkolenia z zakresu specyfiki edukacji włączającej,
• prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji wspierających, superwizji koleżeńskich i spotkań dla rady pedagogicznej,
• upowszechnianiu informacji o edukacji włączającej poprzez spotkania indywidualne i zbiorowe, konsultacje eksperckie, działania doradczo-szkoleniowe, konsultacje dla rodziców, dyrektora i nauczycieli w zakresie wdrożenia modelu edukacji włączającej.
W ramach projektu zainteresowani uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów SCWEW w zakresie trudności edukacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych.
W tym celu utworzono Punkt Konsultacyjny w szkole.
W godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego

(czwartek godz. 15.00 – 16.00)

skorzystać można z konsultacji z koordynatorem ds. edukacji włączającej Haliny Busłowskiej.
Konsultacje obejmują wstępne rozpoznanie problemu, jego doprecyzowanie i przekazanie podstawowych informacji. Podjęcie dalszych działań w nastąpi po uzgodnieniu formy wsparcia i terminu ze specjalistami SCWEW.

Szczegółowe informacje:

https://scwew.sosw.bialystok.pl/

 

 
EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 26.01.2022r.

Głównym celem Projektu jest modernizacja systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zapewniająca stałe podnoszenie kompetencji uczniów szkół zawodowych do potrzeb lokalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zasobami.
Działania projektowe są skierowane do uczniów oraz nauczycieli z 14 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub Powiat Białostocki.
W projekcie zaplanowano wiele interesujących i inspirujących działań:
1. DORADZTWO prowadzone przez Doradców Kompetencji. Każdy uczeń uzyska Indywidualny Plan Działania na rzecz ecoKompetencji (IPDecoK), który będzie zawierał indywidualną diagnozę oraz wieloletni plan uzupełniania kompetencji w obszarze związanym z energią i zasobami uwzględniający Potrzeby Kompetencyjne firm BOF.
2. EcoSZKOLENIA dla uczniów mające na celu podniesienie kompetencji odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami.
3. EcoSTAŻE i PRAKTYKI zawodowe dla uczniów pozwalające na podniesienie kompetencji w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami. 4. CERTYFIKACJA EcoKOMPETENCJI na poziomie zadań zawodowych kluczowych w procesie gospodarowania energią i zasobami. 5. Wsparcie szkół w modernizacji oferty kształcenia poprzez innowacje edukacyjne w programach kształcenia uwzględniających aspekty związane z gospodarowaniem energią i zasobami.
6. Wdrożenie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze gospodarowania energią i zasobami poprzez organizacja specjalistycznych szkoleń i wizyt studyjnych.
7. WSPÓŁPRACA z uczelniami wyższymi, poprzez organizację seminariów branżowych z udziałem uczniów i nauczycieli, pracowników akademickich oraz przedstawicieli firm powiązanych z gospodarowaniem energią i zasobami.
8. Uruchomienie dwóch EcoLaboratoriów edukacyjnych i demonstracyjnych, a następnie przeprowadzenie w nich lekcji dla uczniów, mających na celu podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie obsługi, diagnostyki źródeł OZE, obróbki danych w tym w szczególności związanych ze stanem środowiska.

 

 
Projekt „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 26.01.2022r.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych przy ul. Antoniuk Fabryczny 40, ul. Stołecznej 6, ul. Dobrej 3 w Białymstoku.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje szereg działań termomodernizacyjnych w ww. budynkach m.in.:
• docieplenie ściany wewnętrznej przy pomieszczeniach nieogrzewanych,
• docieplenie stropu zewnętrznego i stropodachu,
• wymianę okien,
• docieplenie ścian zewnętrznych, w tym ścian piwnic i kondygnacji nadziemnych,
• wymianę instalacji c.w.u.,
• wymianę drzwi zewnętrznych,
• wymianę instalacji c.o.
• wymianę oświetlenia,
• likwidację zbędnych okien,
• modernizację c.w.u.
• modernizację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• montaż instalacji fotowoltaicznej,

 

 
„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 24.11.2021r.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Termin realizacji projektu 1.07. 2021 – 30.06.2023r.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
http://scwew.sosw.bialystok.pl/
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/miasto-bialystok-w-projekcie-pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca.html

 

 
„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 24.11.2021r.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Termin realizacji projektu 1.07. 2021 – 30.06.2023r.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
http://scwew.sosw.bialystok.pl/
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/miasto-bialystok-w-projekcie-pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca.html

 

 
Projekt „Prefconstruction”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 1.10.2020r.

Projekt Prefconstruction realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.
Główne cele w projekcie:
– zdobywanie wiedzy w zakresie skutecznego kształcenia zawodowego w branży budowlanej;
– wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej, uczniów i przedsiębiorstw (uczymy się nawzajem);
– podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej;
– zapewnienie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas szkolenia;
– zwiększenie możliwości, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru działających organizacji – lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji zawodowej.
Okres realizacji projektu: 01.11.2018r. – 31.10.2020r.
W ramach projektu w dniach 20-27.01.2020 r. w Białymstoku odbył się praktyczny kurs z „Prowadzenia i realizacji budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
W kursie uczestniczyła grupa 18 nauczycieli z zagranicy (9 nauczycieli ze szkoły łotewskiej – Liepajas Valsts tehnikums oraz 9 nauczycieli szkoły litewskiej – Klaipedos Ernesto Galvanausko Profesinio Mokymo Centras) oraz 4 nauczycieli z polskich szkół zrzeszonych w RCK, w tym nauczyciel z naszej szkoły – p. Agata Krymska.
Celem kursu było zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu technologii stosowanej w budownictwie szkieletowym oraz włączenie do kształcenia zawodowego nowych rozwiązań wykorzystywanych w prefabrykacji budynków z odnawialnymi źródłami energii.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stornie:
https://rck.org.pl/projekty/prefconstruction-2/

 

 

 

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola

Nasza szkoła brała udział w projekcie "Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola", który zrealizowany był na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Powiatem miasta Białystok. Projekt współfinansowany został przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Realizatorem projektu był Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli. w powiecie m. Białystok poprzez stworzenie w okresie 1.09.2013 r. do 31.08.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem Szkoły w obszarach wymagających szczególnego wsparcia wyodrębnionych w drodze diagnozy wewnętrznej.

Cele szczegółowe:

 

 •  1. Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Wspomagania Szkoły.
 •  2. Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami Szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania Szkoły (RPW).
 •  3. Wzrost kompetencji dyrektorów Szkoły w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb placówki w obszarze doskonalenia nauczycieli.
 •  4. Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych w procesie doskonalenia zawodowego.
 •  5. Poprawa współpracy dyrektora i nauczycieli w powiecie m. Białystok poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia (SWiS).

 

Z wdrażania projektu skorzystali:

 

 •  uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów;
 •  szkoły i placówki oświatowe, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania; proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami;
 •  nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej; nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie;
 •  samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

 

W wyniku przeprowadzonego warsztatu diagnostycznego w ZSZ Nr 5 został wyłoniony obszar rozwojowy "Szkoła promuje wartość edukacji". Celem ogólnym projektu w roku szkolnym 2013/2014 było umocnienie wizerunku szkoły poprzez promowanie szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

 

 •  Poznanie przez nauczycieli różnorodnych form promowania szkoły, jej osiągnięć, sukcesów uczniów wewnątrz szkoły oraz w środowisku.
 •  Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie opracowywania oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom środowiska.
 •  Opracowanie i wdrożenie planu promowania szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami, lokalnymi instytucjami.
 •  Wypracowanie materiałów informacyjnych promujących szkołę.
 •  Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie świadomego posługiwania się regułami i ,,narzędziami" skutecznej komunikacji w relacjach z uczniami, rodzicami i w zespole.

 

   

CZAS NA STAŻ - regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach

"Podnoszę kwalifikacje - jestem dobrym pracownikiem"

"Dobry zawód - fajne życie"