t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 12.03.2022r.

Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu uczniowi.
Współpraca zespołu SCWEW z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku polega m.in. na:
• pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów,
• przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły,
• doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych,
• ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
• przygotowania zgodnej z potrzebami szkoły oferty obejmującej szkolenia z zakresu specyfiki edukacji włączającej,
• prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji wspierających, superwizji koleżeńskich i spotkań dla rady pedagogicznej,
• upowszechnianiu informacji o edukacji włączającej poprzez spotkania indywidualne i zbiorowe, konsultacje eksperckie, działania doradczo-szkoleniowe, konsultacje dla rodziców, dyrektora i nauczycieli w zakresie wdrożenia modelu edukacji włączającej.
W ramach projektu zainteresowani uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów SCWEW w zakresie trudności edukacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych.
W tym celu utworzono Punkt Konsultacyjny w szkole.
W godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego

(czwartek godz. 15.00 – 16.00)

skorzystać można z konsultacji z koordynatorem ds. edukacji włączającej Haliny Busłowskiej.
Konsultacje obejmują wstępne rozpoznanie problemu, jego doprecyzowanie i przekazanie podstawowych informacji. Podjęcie dalszych działań w nastąpi po uzgodnieniu formy wsparcia i terminu ze specjalistami SCWEW.

Szczegółowe informacje:

https://scwew.sosw.bialystok.pl/