t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Program „NIE REZYGNUJ – ZOSTAŃ”

CELE OGÓLNE:

 •  poprawa frekwencji w szkole
 •  stosowanie procedur postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia edukacyjne
 •  doskonalenie umiejętności nauczycieli w radzeniu z problemami wychowawczymi

CELE SZCZEGŁOWE:

 •  stosowanie w szkole jednolitych procedur usprawiedliwiania nieobecności
 •  zapoznanie uczniów i rodziców z procedurą usprawiedliwiania nieobecności i konsekwencjami niezrealizowania obowiązku szkolnego
 •  monitorowanie przyczyn niskiej frekwencji uczniów
 •  nagradzanie uczniów systematycznie uczęszczających na zajęcia
 •  budowanie przyjaznej atmosfery służącej rozwijaniu współpracy nauczycieli i wychowawców z rodzicami uczniów

Działania skierowane do:

Kadry pedagogicznej:

 •  Przypomnienie procedur postępowania wobec ucznia opuszczającego zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia
 •  Stosowanie jednolitych procedur
 •  Aktywne działanie Zespołu Wychowawczego
 •  Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli

Uczniów:

 •  Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami wynikających ze statutu szkoły
 •  Zapobieganie trudnościom w nauce:
  - zorganizowanie zajęć wyrównawczych,
  - uwzględnienie w PSO form i metod pracy z się uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  - zapoznawanie uczniów z technikami uczenia się,
  - rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,
  - rozwijanie umiejętności radzenia sobie za stresem,
  - stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcji.
 •  Tworzenie w klasie i szkole przyjaznej atmosfery wspomagającej proces nabywania umiejętności szkolnych i społecznych:
  - pomoc uczniom klas I w adaptacji w nowym środowisku,
  - integrowanie uczniów na poziomie klasy i szkoły,
  - angażowanie uczniów w działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
  - promowanie i nagradzanie uczniów i klas systematycznie uczęszczających na zajęcia edukacyjne

Rodziców:

 •  Zapoznanie rodziców (opiekunów) z Programem Wychowawczo - Programem Profilaktycznym szkoły oraz procedurami usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych i konsekwencjami absencji w świetle aktualnych przepisów prawa.
 •  Uświadamianie rodzicom przyczyn wagarów oraz wskazywania możliwości zapobiegania ucieczkom ze szkoły.
 •  Określenie sposobów kontaktów i współpracy rodziców z wychowawcami i nauczycielami.
 •  Indywidualna pomoc pedagoga i psychologa szkolnego.